DE TEKENEN DES TIJDS.

Wie kent de toekomst.

De wereld is altijd bezig met de toekomst, Het lijkt erop dat het einde van de planeet aarde voor de ongelovigen een gigantische bedreiging vormt. Men is altijd bezig met astrologie, horoscopen, waarzeggerij, toekomstvoorspellingen, paragnosten etc.

Aan het eind van het afgelopen millennium was de fransman Nostradamus als astroloog en medicus zo belangrijk dat hij aan het hof van Catharina de medici de horoscopen moest natrekken.

In Jes. 46 vers 9 zegt God dat Hij alleen God is. Er is geen andere God dan Hij alleen Jes. 46: 9-11 samen lezen. Deze woorden laten zien dat God degene is die de toekomst kent en dat Hij ook degene is die in de menselijke geschiedenis ingrijpt in overeenstemming met Zijn eeuwig raadsplan. Daarom daagt God in Jes. 47 de dochter van Babylon ook uit om haar toverkunsten te tonen, kijk naar vers 13 en 14.

Er is nog een andere passage waarin God ons waarschuwt voor die verfoeilijke praktijken Deut. 18: 9-13. Mozes plaatste deze demonische activiteiten tegenover de grote profeet van God, onze Here Jezus.

De profetie op de Olijfberg over de tekenen van de tijd bevestigen deze uitspraak Math. 24: 3; De voorspellingen van Jezus over de antichrist en de grote verdrukking bevestigen dit woord in Math. 24: 25 en ook Paulus bevestigde de waarheid over de opname met een openbaring van de Here 1 Tess. 4: 15 etc.

Wanneer komt Jezus terug.

De bijbelse boodschap verkondigt de vernietiging van de oude aarde op meerdere plaatsen zoals Jes. 24: 19-20, 2 Petr. 3: 10 en Openb. 21: 1. De mensheid is altijd bezig met de vraag of de datum van de terugkomst van Jezus is vast te stellen dan wel of Zijn komst wellicht nabij is. Dit noemen wij met een duur woord maar wel belangrijk om te weten ESCHATOLOGIE = de leer aangaande de laatste dingen. Veelal doen zij dat met de volgende systemen.

  1. op basis van data en tijden;
  2. het z.g.n. Bedelingsmodel dat de heilsgeschiedenis opdeelt in 7 tijdperken; de Bijbel echter kent al een werkbare verdeling namelijk OT en NT;
  3. methode van onderzoek, d.w.z. van achter naar voor; echter een studie over de eindtijd kan niet beginnen bij de voleinding om vervolgens terug te werken naar de oorzaken hiervan.

Het antwoord op de eerste vraag; is de datum van de terugkomst exact vast te stellen wordt Bijbels gezien beantwoord met een nadrukkelijk NEEN.

Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt en niemand zal dat ook ooit weten. Math. 24: 36, 42 Hand. 1: 7. Ook de engelen in de hemel weten het niet Marc. 13: 32. Gods beslissing om het moment van de terugkeer van Jezus niet te openbaren resulteert hopelijk in onze harten in een voortdurende verwachting van de komst van de Heer hetgeen wederom hopelijk tot gevolg heeft dat er geen geestelijke onverschilligheid in ons leven gaat ontstaan.

Een paar voorbeelden van foutieve verwachtingen.

Door de eeuwen heen hebben velen gebaseerd op profetische uitingen getracht de datum van Christus terugkomst te berekenen. Drie voorbeelden:

In de tweede eeuw na Christus ageerde Motanus, een gelovige uit Ardabau in Frygie een landstreek van Klein Azië tegen de wereldse invloeden in de gemeente. Twee profetessen Prisca en Maximilla sloten zich bij hem aan. In 156 voorspelde hij het eind van de wereld en dat het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel zou nederdalen in Pepuza een plaats in Frygie. Als voorbereiding moesten gelovigen vasten en bidden en eveneens celibatair en vegetarisch gaan leven. Jezus keerde niet terug en om de teleur stelling te verklaren verbreedde Montanus het concept van de laatste dag naar de laatste dagen.

De schot John Napier, uitvinder van de logaritmen als werkinstrument voor wiskundige berekeningen koppelde de 7 bazuinen (Openb. 8: 6-11, 15) en de zeven schalen (Openb. 16: 2-16 : 17) aan het aantal wereldrijken in de geschiedenis. Hij zei dat de laatste bazuin in 1541 in de tijd van de Protestantse Reformatie had geklonken. De eindstrijd tussen Jezus en de antichrist zou in 1639 beginnen. De terugkeer zou vervolgens plaatsvinden in het jaar 1688. Niets gebeurd.

Charles Russel de stichter van de Jehova”s getuigen had een speciale belangstelling voor de komst van Christus. In 1866 publiceerde hij samen met Nelson Barbour een boek over het eind van satans heerschappij en de terugkeer van Jezus die zou plaatsvinden in 1914. In plaats dat de Heer terugkwam brak de eerste wereldoorlog uit. Om de fout te verdoezelen verkondigde men dat Jezus teruggekomen was en zijn koninkrijk had hersteld maar onzichtbaar. Hoe dwaas de apostel Johannes onderwees dat iedereen hem zal zien als Jezus terugkomt (Openb. 1: 7)

Wat vind u of liever wat leert u over deze zaken.

Ik denk de dwaasheid van het menselijk denken en God leven want hoe velen hebben hieraan niet geloofd.

De tweede vraag kan positief worden beantwoord ja de komst van Christus is spoedig. Wij leven in het laatste uur.

Wij weten dat de Here spoedig komt. Wij baseren dat op de profetie op de Olijfberg uitgesproken. De profetie op de Olijfberg is te vinden in Math. 24, Marcus 13 en Lucas 21. Daar is sprake van drie positieve tekenen van zijn terugkomst. Daarnaast zijn er 8 negatieve tekenen die wij moeten onderscheiden.

De 8 negatieve tekenen.

De eerste reactie van de Heer op de vraag van de terugkomst van Jezus aan zijn discipelen was dat ze oplettend moesten zijn zodat niemand hen zou misleiden. Math. 24: 4. Want er zouden velen komen in zijn naam en zeggen de Christus te zijn en velen misleiden Math. 24: 5. Het klinkt best wel ongelooflijk dat mensen zo beïnvloedbaar kunnen zijn dat ze de valse propaganda van iemand die beweert Christus te zijn, geloven. Het toont dus tevens aan hoe slecht men dingen weet en hoe ver men van God staat.

De eerste 8 tekenen staan in Math. 24: 5-12. Te weten, valse Christussen, oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen, vervolging van gelovigen, zie verder Lucas 21: 12 valse profeten en de toename van de wetsverachting.

Toen Jezus deze tekenen aanhaalde zei hij dat het einde nog moest komen Math. 24: 6. Deze tekenen zijn het begin der weeën Math. 24: 8. Deze tekenen tonen aan dat Jezus nog niet is teruggekeerd. Zolang deze 8 tekenen zich nog voordoen heeft de tweede komst nog niet plaatsgevonden. Daarom zullen wij deze 8 negatieve tekenen noemen.

Wij moeten beseffen dat wij nog steeds in een gebroken wereld leven en dat het Messiaanse koninkrijk nog niet gekomen is. Deze 8 tekenen zijn het gevolg van de zondeval van Adam en Eva. De schepping is nog niet verlost van de vergankelijkheid Rom. 8: 18-21 en de hele schepping zucht nog steeds alsof zij de weeën van een geboorte ondergaat Rom. 8: 22.

Sommige eschatologen = deskundigen over de laatste dingen, geloven dat de 8 negatieve tekenen in omvang zullen toenemen naarmate Jezus tweede komst dichter bij komt. Dat is mogelijk maar het is niet bewezen. Er zijn geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar over aardbevingen in de eerste, negende of vijftiende eeuw. De boodschap blijft dat zolang de 8 tekenen voortduren Jezus nog niet is teruggekomen.

 De drie positieve tekenen.

Jezus kondigde drie tekenen aan die direct voor zijn terugkeer zullen plaatsvinden. Na de 8 negatieve tekenen noemde Hij in Math. 24: 14b. De wereldwijde evangelisatie Math. 24: 14; de bevrijding van Jeruzalem Luc. 21: 24 en de gruwel van de verwoesting Math. 24: 15. Deze tekenen hebben betrekking op de gemeente, de Joden en de antichrist. De eerste twee van deze drie tekenen gaan al voor onze ogen in vervulling maar de derde nog niet. Ik zeg dit zijn positieve tekenen omdat als deze in vervulling gaan de terugkeer van Christus nabij is.

Wereldwijde evangelisatie.

De wereldwijde evangelisatie heeft te maken met de gemeente. Jezus zei pas als het goede nieuws over het koninkrijk en in de gehele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken zal het einde komen. Math. 24: 14. Marcus zie dat het evangelie EERST onder alle volken gebracht moet worden Marcus 13: 10. Het is dus belangrijk er op te letten dat Jezus zei DAN ZAL HET EINDE KOMEN. Het toont dus aan dat het einde komt als de wereldwijde evangelisatie is verricht.

De profetie van Jezus wordt versterkt door de uitspraken van Petrus en Paulus.

Paulus zie in Rom. 11: 25 dat een deel van Israël onbuigzaam werd tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan komt Jezus terug en zal heel Israël verlossing vinden. Met alle heidenen bedoelde hij dat wanneer elke heiden die door de eeuwen heen gered zou worden door de deur van genade os binnen gegaan dat Jezus dan zal terugkeren. Paulus bevestigde daarmee de profetische woorden die Jezus in Math. 24 had gesproken.

Petrus zei in zijn brief: De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte zoals sommigen menen, hij heeft alleen maar geduld met u omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht, 2 Petr. 3: 9-12

 De bevrijding van Jeruzalem.

De bevrijding van Jeruzalem heeft te maken met het volk Israël. De woorden van de Heer worden gedetailleerd weergegeven in de profetie van de Olijfberg. Jezus zei dat Jeruzalem zal worden vertrapt door de heidenen=niet gelovigen totdat de tijd van de heidenen voorbij is Luc. 21: 24b.

Dit bijbelvers kent twee aspecten. Het eerste aspect in de voorzegging gaat over het vertrappen van de stad door niet-joden. Het tweede aspect gaat over de tijd waarin de Joden Jeruzalem weer in handen zullen hebben als de tijd van de heidenen voorbij is.. God zal opnieuw handelen met het volk Israël nadat het gemeentetijdperk tot een eind is gekomen met de voltooiing van de wereldwijde evangelisatie.

De geschiedenis geeft aan dat Jeruzalem meerdere keren is verwoest en aangevallen.

In het jaar 70 vernietigde Titus Jeruzalem

Keizer Constantijn de Grote

De Romeinen;

De Turken, het Ottomaanse rijk

De balfour verklaring

14 mei 1948 de huidige staat van Israël

In 1973 de Jom Kippoer de heiligste dag van het Joodse jaar

De reden waarom Jeruzalem zo sterk figureert in de profetieën is omdat het de stad is waarin Jezus Christus zal terugkeren bij de tweede komst. Hij zal tijdens het Messiaanse koninkrijk de aarde regeren vanuit Jeruzalem.

De gruwel van de verwoesting.

Het derde positieve teken dat Jezus spoedig terugkeert is de antichrist. Volgens de profetie op de Olijfberg zoals die in Math. 24 naar voren komt zal de gruwel van de verwoesting in het heilige van de tempel geplaatst worden nadat de wereldwijde evangelisatie is afgerond. Omdat de laatste van de drie positieve tekenen na de wereldwijde evangelisatie vervuld zal worden toont dit aan dat de gemeente tijdens het schikbewind van de antichrist niet meer op aarde is.

De context van Math. 24 toont aan dat het schikbewind van de antichrist zal eindigen met de terugkeer van Jezus Math. 24: 15-30. Dit komt overeen met de woorden van Paulus in 2 Tess.2:8 en met die van Joh. (Openb.19:11-21) Het feit dat de laatste antichrist vernietigd zal worden bij de komst van Christus is van groot belang voor de vraag op welk tijdstip de gruwel van de verwoesting zich voordoet. De laatste antichrist zal direct voor de tweede komst van Christus op het wereldtoneel verschijnen.

Wat leren wij hieruit. Weest waakzaam en laten wij niet worden zoals de dienstknecht die bij het uitblijven van de Here allerlei dingen deed die lieten zien dat hij de Here voorlopig niet terug verwachtte.

Weest waakzaam en zorg ervoor dat u klaart bent want hij komt als een dief in de nacht.