Deel III eindigde met een stukje openbaring. Wij weten nu dat de gemeente niet meer aanwezig is als de grote verdrukking komt waardoor naar mijn mening het boek openbaring in een wat ander daglicht komt te staan. Het is toch een verschil of wij er doorheen moeten of dat wij er aan voorbij gaan. Ff herhalen de 8 negatieve en 3 positieve voorwaarden.

Echter hoofdstuk 2 en 3 van het boek openbaring geven ons ook een boodschap als gemeente en als individu en ook dat is belangrijk om te weten. Vandaar dat wij toch maar dit stuk behandelen voordat wij overgaan naar behandeling van onze visie.

In Openb.2 en 3 worden 7 gemeenten beschreven. Toen Johannes Openbaring schreef waren dit 7 plaatselijke gemeenten in Klein Azië. Er waren veel plaatselijke gemeenten in Klein Azië maar uit die vele gemeenten koos God er opzettelijk 7 uit. Hij deed dat omdat Hij ze wilde gebruiken als profetische kerken want Openb.1:3 zegt nadrukkelijk dat dit een profetie is. Door deze 7 gemeenten uit te kiezen maakt God ons op profetische wijze duidelijk welke weg de gemeente op aarde zal gaan.

Door Openb.2 en 3 wil God ons laten zien wat de gemeente zal ervaren in de tweeduizend jaar na de totstandkoming van het boek Openbaring. Tevens wil Hij laten zien welke gemeenten Hij veroordeelt en welke Hij prijst.

EFEZE.

Openbaring 2:1-7, samen lezen.

Dit is de eerste gemeente, zij vertegenwoordigt de gemeente zoals die aan het einde van de eerste eeuw aanwezig was toen het boek Openbaring geschreven werd.

SMYRNA.

Openbaring 2:8-11, samen lezen.

Dit is de tweede gemeente. Deze gemeente staat voor de gemeente die na de dood van Johannes aanwezig was van de eerste eeuw tot aan het begin van de vierde eeuw. In deze periode werd de gemeente tien maal vervolgd door het Romeinse rijk. Smyrna beschrijft dus de toestand van de gemeente tijdens de vervolging tussen het apostolische tijdperk en het moment waarop Constantijn het christendom accepteerde.

PERGAMUM.

Openbaring 2:12-17, samen lezen.

De derde gemeente aan het begin van de vierde eeuw in het jaar 313 toen Constantijn het christendom als staatsreligie had aanvaard. Het woord pergamum betekent huwelijk want gedurende deze periode waren de kerk en de wereld met elkaar verenigd en dus als het ware gehuwd. Eerst vervolgde de wereld de kerk maar nu werd de kerk door de wereld met open armen ontvangen. Toen de wereld de kerk binnendrong werd het wezen van de kerk dan ook drastisch gewijzigd.

De eerste drie kerken zijn verdwenen met de komst van de vierde kerk maar de vierde kerk verdween niet toen de vijfde kerk zich aandiende. Sterker nog de vierde, vijfde en zesde kerk zijn samen verder gegaan en dat geldt ook voor de 7de kerk.

Dus toen de 7de kerk een aanvang nam bestonden de vierde, vijfde en zesde kerk nog steeds.

Openbaring 2 en 3 is dus onderverdeeld in twee groepen, de ene groep bestaat uit de eerste drie gemeenten die niet meer bestaan en de andere groep bestaat uit de laatste vier gemeenten die zullen blijven tot de wederkomst van de Here Jezus. Als dat het geval is moeten er in de profetieën aangaande de laatste 4 gemeenten woorden staan die aantonen dat zij blijven voortbestaan tot aan de wederkomst van de Here Jezus.

TYATIRA, SARDES, FILADELFIA, LAODICEA.

Tyatira openbaring 2:18-29 samen lezen en dan vooral vers 25;

Sardes openbaring 3:1-6 samen lezen en vooral vers 3;

Filadelfia openbaring 3:7-13 samen lezen vooral vers 11

Laodicea openbaring 3:14-22 samen lezen vooral vers 21.

Omdat Laodicea de laatste kerk is blijft deze als vanzelfsprekend voortbestaan tot de komst van de Here.

Wij zien hier dus dat de eerste drie gemeenten de belofte niet hebben en de laatste vier dus wel. Dit kan dus aan aanwijzing zijn voor het feit dat de laatste vier zullen blijven tot de wederkomst van de Here Jezus.

Omdat er dus vandaag 4 verschillende gemeenten bestaan voor de komst van de Here moeten wij ons afvragen wat ons te doen staat en in wat voor relatie moet een kind van God tot deze gemeenten staan.

TYATIRA.

Openb.2:18-29. Nadat de Romeinse Keizer het christendom als staatsreligie had aanvaard wist het christendom zich gesteund door de politieke macht. In het verleden werd de politieke macht juist gebruikt om het christendom te onderdrukken maar nu wordt de politiek de promotor. Het gevolg werd dat het christendom niet alleen een verbinding met de wereld was aangegaan maar het werd nu ook verheerlijkt door de wereld. Het Griekse woord Tyatira betekent hoge toren.

Het christendom was nu een hoge toren geworden zichtbaar voor de wereld, gerespecteerd door de wereld en bewonderd door de wereld.

De meeste theologen zijn het er over eens dat de gemeente te Tyatira naar de R.K. kerk verwijst omdat in het systeem kerk en wereld met elkaar zijn verbonden. Het gevolg hiervan was dat de kerk een belangrijke positie kreeg in de wereld. Wat voor problemen komen daaruit voort. Wel kijken wij naar Izebel die de dienstknechten van de Here leert. De gemeente komt onder haar heerschappij te staan en wordt door haar geregeerd. Het probleem in de R.K. kerk lijkt veel op wat in Math.13 beschreven wordt namelijk de zuurdesem. De bijbel gebruikt deze vrouw om de R.K. kerk uit te beelden. De twee hoofdzonden van Izebel waren hoererij en afgoderij en de Bijbel veroordeelt de leer van Izebel.

SARDES.

Openb.3:1-6.

De vijfde kerk is Sardes. Het vertegenwoordigt de herstelde kerk, Het volgde tyatira op terwijl deze wel bleef bestaan. Wat staat er van Sardes vers 1-4 je hebt de naam dat je leeft terwijl je in werkelijkheid dood bent.

Sardes vertegenwoordigt het Protestantisme. Deze kerk ontstond na de R.K. kerk, ook de reformatie behoort hierbij.

De R.K. kerk werd niet alleen machtig zij werd ook heerszuchtig en wreed. Het gevolg was dat men de onderdrukking niet langer accepteerde met als gevolg de reformatie als onderdeel van het protestantisme. Kijken wij daar bijv. naar Maarten Luther. God gaf in die tijd een open bijbel met de waarheid van de rechtvaardiging door het geloof. Men verklaarde gered te zijn niet op basis van eigen werken of door de bemiddeling van priesters maar enkel en alleen door op God te vertrouwen en te kijken naar Jezus Christus.

Wat begon als een religieuze hervorming kreeg al gauw een politieke boventoon toen koningen, politici etc. van de gelegenheid gebruik gingen maken om zich te bevrijden van het juk van Rome. Om die reden werd het protestantisme een beweging die de religieuze en wereldse krachten verbond om de macht van Rome te vernietigen. Sardes was dus dat het de indruk gaf dat het leefde maar in werkelijkheid dood was.

Daarom is er in die kerken een grote mengelmoes van kinderen van God en ongelovigen. Dat is op dit moment de situatie van de Protestantse kerk.

Kenmerk van dit geloof is dat zij wel geloven dat God genade geeft maar zij geloven niet dat Hij die bewaren kan, zij geloven dat God zegen kan geven maar zij geloven niet dat Hij dat onophoudelijk kan doen met als gevolg dat zij geloofsbelijdenissen gaan opstellen, regels verzinnen en methoden ontwikkelen waarmee zij proberen de zegen die ze hebben ontvangen vast te houden. Zij doen dat dus vanuit de ziel, de emotie en niet vanuit de Geest. Later wellicht hierover meer.

FILADELFIA.

Openb.3:7-13.

Phileo betekent liefhebben en adelphos betekent broeder. Het betekent dus broederlijke liefde. Van de 7 gemeenten zijn er maar twee die niet gestraft worden en van die twee is er maar een die helemaal goedgekeurd en geprezen wordt. Alleen voor Filadelfia is er lof zonder bestraffing.

Wat is het kenmerk van Filadelfia, (3:8). Het kenmerk van Sardes was strijden tegen de dood. Omdat de gemeente vermengd was met de wereld moest zij strijden om in leven te blijven maar filadelfia  is broederlijke liefde en de wereld heeft hier dus geen plaats meer want iedereen is elkaars broeder.

Zoals Sardes uit Tyatira voortkwam zo kwam Filadelfia voort uit Sardes. De protestantse kerk komt voor uit de R.K. kerk terwijl filadelfia voortkomt uit de protestantse kerk. Wij weten niet precies welke groep christenen nu in het bijzonder in Filadelfia aanwezig zijn maar het is wel de nieuwe beweging van de Heilige Geest.

Filadelfia heeft twee kenmerken in de eerste plaats houden zij zich aan Gods Woord en in de tweede plaats verloochenen zij de naam van de Here niet. Dit zijn christenen die zich door de leiding des Heren houden aan het woord. Zij hebben geen door mensen opgestelde geloofsbelijdenissen maar gebruiken slechts het Woord van God. Zij hebben geen tradities maar alleen het Woord van God. De individuele mening van gelovigen heeft er geen vrij spel omdat alles om het woord van God draait.

Filadelfia verwierp alle geloofsbelijdenissen en keerde eenvoudig terug naar het Woord van God.

Gij hebt mijn woord bewaard zegt de Here meer is niet nodig. Gij hebt mijn naam niet verloochend zegt de Here. De kerkgeschiedenis laat vele namen en heiligen zien en de naam van Jezus is in feite op de laatste plaats gekomen.

Wat is het verworden. Als iemand u vraagt wat bent u en u zegt ik ben een christen dan is dat niet genoeg want de volgende vraag is dan wat voor soort christen bent u dan. Er zijn geen namen of soorten christenen nodig want dat maakt scheiding.

Soms wordt de vraag gesteld wat overwinnen de overwinnaars in Filadelfia eigenlijk.

Zien wij het probleem. De overwinnaars in Efeze hebben de verleiding om de eerste liefde te verzaken weerstaan; Smyrna overwint de angst voor de dood; Pergamum overwint de wereld met al haar verleidingen; Tyatira overwint de leerstellingen van een vrouw en Sardus overwint de geestelijke dood en Laodicea overwint de toestand van halfslachtigheid en hoogmoed. Maar Filadelfia heeft niets te overwinnen want de Here is tevreden met alles wat ze hebben gedaan.

En toch is er nog een waarschuwing voor de gemeente. (3:11).

Zij moeten vasthouden wat ze hebben en niet verliezen wat ze al hebben. Vasthouden en niet loslaten is de waarschuwing des Heren. De kroon was aan Filadelfia gegeven maar als zij niet volhouden zal hun kroon worden weggenomen en anderen zullen de kroon overnemen.

LAODICEA.

Openb.3:14-22.

Van de 7 gemeenten worden er vijf bestraft, 1 wordt niet bestraft en 1 wordt volledig goedgekeurd dat is Filadelfia. De R.K., de protestante kerk, en Filadelfia blijven allemaal bestaan tot aan de wederkomst van de Here Jezus. De 7de Laodicea blijft ook bestaan tot aan de wederkomst.

Als Sardes uit Tyatira komt en Filadelfia uit Sardes dan komt Laodicea uit Filadelfia. Als Filadelfia faalt dan wordt het Laodicea. De val van Filadelfia is nodig om Laodicea te krijgen. Eerst is er sprake van verbeteringen maar bij Laodicea uit Filadelfia is het een verslechtering. Laodicea is het verminkt of vervormd Filadelfia. Als de broederliefde eenmaal verdwenen is worden de rechten en meningen van de mens weer belangrijk. Dat is de betekenis van het woord Laodicea. Een romeins heerser vernoemde de stad naar zijn vrouw Laodios. De naam werd veranderd in Laodicea wat betekent de rechten of meningen van het volk.

Wanneer Filadelfia valt komt de nadruk steeds meer te liggen op mensen in plaats van op broeders, meer op de rechten van de mens dan op broederliefde. Broederliefde is levend, de rechten van de mens zijn dood en als de broederliefde verzwakt (waardoor ook de levende gemeenschap in het lichaam verdwijnt) beginnen de persoonlijke meningen van de individuele broeders de boventoon te voeren. De gedachten van de Here worden niet meer gezocht maar men neemt beslissingen aan de hand van de meerderheid.

Openb.3:15-17. Dit is Laodicea. Hoewel het noch heet noch koud is, is het vol van geestelijke trots. Zeggen Ik ben rijk zou genoeg moeten zijn maar Laodicea zegt er nog achteraan Ik heb mij verrijkt en dan volgt nog ik heb aan niets gebrek. Maar God ziet het anders want Hij zegt gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Waar komt die geestelijke trots vandaan. Ongetwijfeld va hun geestelijke geschiedenis. Eens gaf de Here hun genade maar dat is niet meer de realiteit.

Beste mensen wij behoren voort te gaan op de weg van Filadelfia en dus nederig zijn. Zij die voor de Here leven zijn zich niet bewust van hun rijkdom. Zij die voor het aangezicht van de Here hebben gestaan zijn rijk maar zij zijn zich daar niet van bewust. Het was beter voor Mozes dat hij zich niet bewust was van de glans op zijn gezicht want dan had het makkelijk Laodicea kunnen worden. Als wij van mening zijn dat wij alles hebben terwijl wij niet bereid zijn ons leven op te geven en dus onze huidige toestand niet herkennen dan is Filadelfia iets uit ons verleden en is Laodicea ons heden en dat moeten wij voorkomen.

De weg van de gemeente, onze keuze.

De R.K., de Prot. kerk, Filadelfia en Laodicea zullen altijd blijven bestaan tot de wederkomst van Christus. De vraag rest ons welke weg wij willen gaan.

Zal ik de R.K. volgen met haar uiterlijke eenheid of misschien de vele denominaties van de Prot. kerk. Of zal ik de weg van Filadelfia gaan of ga ik de kant van Laodicea op.

Onthoudt wel dit wanneer wij trots worden op rijkdom en ondertussen het geestelijk leven verwaarlozen komen wij uiteindelijk uit op een situatie waar slechts de rechten en meningen van mensen gelden, het lijkt democratisch maar de weg van God heeft niets met democratie te maken maar alles met verbondenheid in het lichaam van Christus geleid door de Heilige Geest.

Wij moeten als individu maar ook als gemeente de positie van Filadelfia innemen en dus het woord van God bewaren en Zijn naam niet verloochenen.

De grootste verleiding voor Filadelfia is trots door trots te zijn worden wij arrogant enz.

Er rest is namelijk maar een ding en dat is in de tegenwoordigheid van God te blijven leven want dan zullen wij onze rijkdom niet opmerken waardoor wij ook niet trots zullen worden.

Amen