De regering van de antichrist.

Er zijn veel bijbel gedeelten die handelen over de opkomst, heerschappij en val van de antichrist. Om de machtsbasis van deze toekomstige wereldleider te begrijpen is het nodig om de volgende bijbel gedeeltes nader te bestuderen.

Oude Testament;
Jes. 66: 17
Jer. 30: 4-8
Dan. 7: 8
Dan. 7: 23-28
Dan. 8: 23-26
Dan. 9: 26-27
Dan. 11: 31-45
Zach. 11: 16-17

Nieuwe Testament:
De evangeliën:
Math. 24: 15-28
Marc. 13: 14-22
Joh. 5: 43

De brieven:
2 Tess. 2: 3-10
1 Joh. 2: 18,22
1 Joh. 4: 3
2 Joh. 1: 7

Openbaring 11: 7, 12: 3, 13: 1-18, 14: 9-10, 15: 2, 16: 2-13, 17: 7-17, 19: 19-20 en 20: 4.

Profetieën over de antichrist.

Tijdens de Aurora Christi (de laatste 3,5 jaar van Christus hier op aarde) deed de Here Jezus een bijzondere aankondiging over de toekomstige antichrist, Hij zei tegen de joden “Ik ben gekomen namens mijn Vader maar u accepteert mij niet terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren (Joh. 5: 43). Jezus zet hier zijn afwijzing af tegenover hun aanvaarding van iemand anders die na hem zal komen.

In welke hoedanigheid hebben de Joden Jezus verworpen? De Joden verwierpen hem als Messias, als de Christus en die na hem komt zal wel door het Joodse volk worden geaccepteerd. Zij zullen hem wel aanvaarden als de Christus.

De Bijbel leert ons dat God het volk Israël verwierp als zijn verbondsvolk bij het verraad van Judas, de nacht voor de kruisdood van Jezus (Zach. 11: 1-12). God zal pas weer met Israël als zijn verbondsvolk handelen bij de tweede komst van de Here (Hand. 15: 16 en Rom. 11: 25-29; Ez. 37) De antichrist zal op het toneel verschijnen en door het Joodse volk als de lang verwachte Messias worden aanvaard.

Hieruit kunnen wij een belangrijke conclusie trekken namelijk dat deze toekomstige antichrist een Jood zal zijn omdat de Christus uit de lijn van David moet stammen (Jes. 11: 1, Math. 1: 1-17). De Joden zullen nooit een niet-jood als hun Messias aanvaarden.

Er zijn vele valse of anti christussen verschenen tijdens de afgelopen tweeduizend jaar van zowel binnen de gemeente (1 Joh. 2: 18) als buiten (1 Joh. 4: 3). Vele van hen waren ex christen (1 Tim. 4: 1) maar de uiteindelijke antichrist zal een Jood zijn. Hij zal zijn de laatste antichrist.

De laatste antichrist zal zich zetten in de tempel en zichzelf tot God verklaren (2 Tess. 2: 4); hij zal regeren tijdens de periode die de grote verdrukking wordt genoemd (Dan. 8: 24; Math. 24: 15,21), hij zal de steun krijgen van de valse profeet (Openb. 13: 12) en hij zal door Jezus persoonlijk verslagen worden 2 Tess. 2: 8.

In de profetie op de Olijfberg zegt de Here ook dat de laatste antichrist zal komen na de afronding van de wereldwijde evangelisatie en dit betekent dat hij zal komen na het tijdperk van de gemeente en direct voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Als wij de passages in Daniel samen lezen met andere passages dan zal de antichrist na 3,5 jaar het verbond met Israël verbreken en daarna zich openbaren als de wetteloze. De 7 jaren zijn dus in twee delen te splitsen. In het eerste deel zal de antichrist over de Joden heersen als de valse Messias en in het tweede deel is er sprake van het schrikbewind die bekend staat als de grote verdrukking.

Op welke manier sprak Daniel over de antichrist. Daniel sprak over het visioen van de vier grote dieren. Ze leken op een leeuw, een beer, een panter en een zeer krachtig dier met grote ijzeren tanden. (Dan. 7: 3-7). Het vierde beest had tien horens en er kwam een kleine hoorn daartussen op. Deze kleine horen had ogen als van een mens en een mond vol grootspraak (Dan. 7: 8). Hij werd uiteindelijk verslagen. Een engel verklaart aan Daniel het visioen (Dan. 7: 17) Het waren opeenvolgend Babylon, Medie-Pezie, Griekenland en Rome, er kan hierover nog veel meer gezegd worden maar dat gaat op dit moment te ver dus wij laten het ff hierbij.

Het herstel van de tempel.

De profeet Jesaja (Jes. 66: 6) de Here Jezus (Math. 24: 15) en de apostel Paulus (2 Tess. 2: 4) profeteerden dat de laatste antichrist vanuit de tempel zal regeren. Dit bevestigt het feit dat de tempel herbouwd moet worden. In de loop der tijden is de tempel drie keer gebouwd en verwoest.

Salomo bouwde de tempel en deze werd in 586 door Neb.nessar verwoest; na de Babylonische ballingschap werd de tweede tempel gebouwd in 516, de Grieken vernielden deze tempel en vanaf 19 voor christus werd de tempel weer hersteld door Herodus maar deze was nog niet klaar tijdens de aurora Christi.

De tempel werd overigens gebouwd op de berg Moria of wel de tempelberg. Ook volgens de islamitische traditie en dezelfde plek de plaats waar Mohammed ten hemel voer. Het is dus logisch dat deze plek een voortdurend strijdpunt is. Door de herbouw zal de spanning alleen maar toenemen.

Er is echter nog een andere profetische betekenis rond de Tempelberg. De profeet Zacharia voorzegde dat als de Messias de Spruit komt deze de tempel zal bouwen van daaruit zal regeren (Zach. 6: 12-14). Dit betekent dat de regeringszetel van de antichrist in Jeruzalem, de tempel die door de Joden zal worden herbouwd vernietigd zal worden door de ware Messias bij zijn terugkomst. Jezus zal een nieuwe luisterrijke tempel bouwen van waaruit Hij gedurende het Messiaanse koninkrijk zal heersen. De profeet Ezechiël schreef hier het volgende over Ez. 43: 7,12

Een onheilig bondgenootschap.

Uit de aanspreek titels en de eigenschappen van de laatste antichrist kunnen wij zijn verdorvenheid herkennen.

Hij is de antichrist 1 Joh. 2: 18, de wetteloze mens, hij die verloren zal gaan 2 Tess. 2: 3, bestrijder van wat goddelijk is 2 Tess. 2: 4, het beest Openb. 13: 4 en de kleine hoorn Dan. 7: 8. Satan zal de antichrist zijn macht geven, zijn troon en veel gezag Openb. 13: 2 Hij zal trotse en godslasterlijke woorden spreken en de naam van God en zijn heiligdom lasteren Opnb. 13: 5-6. Op basis van deze informatie wordt het duidelijk dat het geen kwaadaardig systeem is of boze invloed maar een kwaadaardig persoon.

Hij zal gesteund worden door een ander kwaadaardig persoon bekend als de valse profeet Openb. 13: 11, 16: 13. Hij zal de aarde en haar bewoners er toe aanzetten om de antichrist te aanbidden Openb. 13: 11-18. Omdat deze profeet alle mensen met bedreiging van de dood Openb. 20: 4 zal bewegen om de antichrist te aanbidden kenmerkt deze toekomstige wereld godsdienst zich door humanistisch pluralisme. Wij zien dat nu al in de New Age gedachte. Deze richting stelt dat Jezus niet de enige weg is maar dat God zijn verlossing door elke religieuze beweging heen werkt.

Als wij verder lezen in Openbaring 13 zien wij wat ons allemaal of althans de dan levende mensheid te wachten staat. Wondertekenen, kopen en verkopen slechts met een bepaald teken etc.

Uit dit alles kunnen wij dus opmaken dat er sprake is van een onheilig verbond tussen satan, de antichrist en de valse profeet in tegenstelling tot de Heilige drie eenheid.

De Bijbel leert ons ook dat dit onheilige verbond de enige schepsels zijn die ooit in de poel van vuur zullen worden geworpen zonder dat zij verschenen zijn voor de grote witte oordeelstroon Openb. 19: 20, 20: 10.

De grote verdrukking.

De profeet Daniel stelde de tijdsduur van de grote verdrukking op de helft van de profetische week van 7 jaar dus 3,5 jaar. Dan. 9: 27. Dit wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel bevestigd.

De antichrist zal zich met de grote verdrukking op het JOODSE VOLK richten. Ook dit wordt meerdere keren in de Bijbel bevestigd o.a. Daniel, Matheus en Paulus. Dit betekent dat de Joden sterk optreden als tegenstanders van de antichrist tijdens de grote verdrukking. Dit betekent dan ook dat waar Jezus spreekt in Math. 24: 22 dit zijn de uitverkorenen, het volk Israël is. De antichrist zal oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen Openb. 13: 7. Zijn invloedsfeer zal echter niet beperkt zijn tot het Heilige Land alleen. De wetteloze mens zal gezag krijgen over elke stam, natie, volk, taal etc. De hele wereld zal buigen voor zijn macht.

Echter ondanks het schikbewind van de antichrist worden tijdens de grote verdrukking toch vele mensen gered. Een van de oudsten legde Johannes bijv. uit dat de grote menigte die niet te tellen was voor de troon van het Lam uit de grote verdrukking is gekomen. Mensen die positief reageren van de twee getuigen (Elia en Henoch) zullen in koelen bloede worden vermoord en al deze martelaren zullen opstaan uit de dood en met Christus regeren voor een periode van 1000 jaar Openb. 20: 4.

De gemeente en de grote verdrukking.

Zoals al eerder gezegd volgt de grote verdrukking na de wereldwijde evangelisatie. De wereldwijde evangelisatie zal worden afgesloten met de opname van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente de toekomstige grote verdrukking niet al doormaken. Jezus zei dat ook in Luc. 21: 36 samen lezen

Weest waakzaam en bidt onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen.

Er zijn stromingen die daar anders over denken, zoals wel door de grote verdrukking of halverwege etc. O.a. bij de Afrikaanse vertaling wordt ontkomen uitgelegd als doorheen te komen maar het Griekse woord ekfeugo betekent duidelijk ontkomen en niet door heen komen.

Paulus spreekt over iets dat de verschijning van de laatste antichrist tegenhoudt waardoor hij pas op een bepaald moment kan verschijnen 2 Tess 2:6. Datgene wat de antichrist tegenhoudt moet eerst verdwenen zijn voor dat de wetteloze mens geopenbaard kan worden 2 Tess 2:7. Hoewel Paulus in zijn brief niet zei wie dit betreft valt het uit zijn woorden op te maken dat het inderdaad de gemeente is. Een ander argument wat hier een rol speelt is Openb. 14: 10. De woede van God. Hierover zullen wij het hebben als wij praten over openbaring.

Feit is wel dat de gemeente nooit valt onder de woede van God en dus ook niet onder Zijn wraak. Onze Vader is niet boos op Zijn gemeente. Hij houdt van haar 2 Joh. 1: 1, 7-8. Daarom zal God zijn geliefde gemeente opnemen in de hemel alvorens hij zijn woede over de aarde uitstort. De opgenomen gemeente zal in de tijd van het schikbewind in de hemel voor de rechterstoel van Christus verschijnen om loon te ontvangen en om daarna deel te nemen aan het geweldige bruiloftsfeest van het Lam.

Het getal 666.

De antichrist zal gebruik maken van de wereld economie om zijn schrikbewind te vestigen. Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder dat men het teken van het beest of het getal van zijn naam op zijn voorhoofd of rechter hand draagt. Allen die het overtreden worden onthoofd (Openbaring 13: 16-17 en 20: 4)

In het verleden is meerdere keren getracht de persoon van de antichrist te identificeren en een studie van het getal 666 zal ons ook niet helpen om dit mogelijk te maken.

Wij zien al de snelle ontwikkeling van de I.T. waar alles met elkaar verbonden wordt en een storing op een plek grote gevolgen heeft voor andere locaties etc. De wereldmarkten beïnvloeden elkaar, New York, Londen, Tokio alles heeft effect op elkaar. Door de globalisering heeft de wereld de vorm aangenomen van een groot bedrijf en dat is ook de basis op grond waarvan de antichrist zal regeren.

Jezus komt dus spoedig terug.

De generatie die niet voorbij zal gaan.

Na zijn voorzegging over de tekenen van de tijd en over de laatste antichrist maakte Jezus nog een profetische opmerking over de duur van het antichristelijke schrikbewind. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn, in de NBG51 voorbij gaan wanneer al die dingen gebeuren Math. 24: 34.

Jezus plaatste deze profetie in het midden van de grote verdrukking. Als Math. 24: 15-35 wordt afgezet tegen Lucas 21: 32 dan wordt het duidelijk dat het JOODSE volk in de tijd van de verdrukking niet geheel door de wetteloze verwoest zal worden. Zach. 13: 8. Met het oog op het behoud van het Joodse volk heeft God de grote verdrukking tot een periode van 3,5 jaar verkort. Jezus zei duidelijk als de tijd niet verkort zou worden dan zou geen enkel mens worden gered maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Math. 24: 22. De gemeente is er niet meer en mede daarom slaat het woord uit- verkorenen op het joodse volk. Deze uitleg wordt ondersteund door Math. 24: 15-26. De generatie die niet verdwenen zal zijn zullen de Joden in het Heilige Land zijn die tijdens de grote verdrukking leven.

Kosmische tekenen.

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zullen er gigantische kosmische tekenen aan de hemel zijn. Jezus zei dat de zon verduisterd zal worden en dat de maan geen licht meer zal geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemel- lichamen zullen door elkaar worden geschud Math. 24: 29 In die tijd zal het tekenen van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en Jezus zal met macht en grote luister op de wolken van de hemel terugkomen Math. 24: 30. Lezen wij maar in Math. 24: 27, Zach. 14: 12-15 Math. 24: 28 en Openb. 19: 17. De macht van de antichrist zal worden gebroken en de grootheid van de koninkrijken op de hele aarde zal worden toevertrouwd aan de heiligen. Dan. 7: 27. Dit verwijst naar het komende duizendjarige rijk van Christus en naar Israël dat de volken zal regeren Luc. 22: 29 en Ez. 37: 28.

Jezus gaf dit alles aan met een beeld uit de natuur. Leer deze les van de vijgenboom en alle bomen; zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet dat het einde nabij is Math. 24: 32-33 en Luc. 21: 29-30.

Het onverwachte van de tweede komst.

Jezus beëindigde zijn profetische woorden op de Olijfberg met een aantal gelijkenissen. De gelijkenis van de twee dienaren in Math. 24: 45-51, de gelijkenis van de tien meisjes Math. 25: 1-13 en de gelijkenis van de talenten Math. 25: 14-30.

In elk van de gelijkenissen leerde Jezus zijn discipelen dat de tweede komst NIET nabij was. Een en ander in tegenstelling tot de verwachting van de apostelen.

Jezus zei Mijn meester blijft voorlopig weg Math. 24: 48, de bruidegom liet op zich wachten Math. 25: 5 en de heer van die dienaren keerde na lange tijd terug Mazth. 25: 19.

Het boek openbaring (in het kort).

Het boek openbaring kan als volgt worden ingedeeld.

Openbaring 1; gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden;

Openbaring 2 en 3; de zeven gemeenten;

Openbaring 4 tot 19; de grote verdrukking;

Openbaring 19: 11-21; de tweede komst van Jezus;

Openbaring 20: 1-10; het Messiaanse koninkrijk;

Openbaring 20:11-15; de grote witte oordeelstroon;

Openbaring 21 en 22; de nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

In de profetie op de Olijfberg plaatste Jezus de opkomst van de laatste antichrist en de grote verdrukking direct na de wereldwijde evangelisatie en direct voor de tweede komst Math. 24: 14-30. De apostel Paulus bevestigde dat in zijn brieven en ook het boek Openbaring geeft dit aan.

Bespreekt het boek Openbaring de werkelijke eindtijd.

Sommige exegeten benaderen Openbaring historisch en daarmee symbolisch. Dit betekent dat zij de inhoud van het boek op zodanige wijze bekijken dat de gebeurtenissen moeten worden uitgelegd in het historische kader van de tweede helft van de eerste eeuw. De eerste drie hoofdstukken gaan over deze tijdsperiode maar de rest handelt over de toekomst. Openbaring moet daarom futuristisch begrepen worden.

Ten eerste omdat het boek Openbaring de werkelijke eindtijd behandelt aangezien het de terugkeer van Jezus en het hiernamaals beschrijft

Ten tweede omdat het boek over het beest spreekt, de antichrist. Hoofdstuk 21 en 22 gaan over de toekomstige gebeurtenissen nadat het beest in de poel van vuur is geworpen.

Ten derde door de verwijzing dat de zon zal verduisteren en de maand de kleur van bloed zal aannemen. Kijken wij maar naar Jesaja, Joel en Amos en ook Zacharia

Ten vierde de grote menigte die uit de grote verdrukking komt. In de profetie op de Olijfberg plaatste Jezus zelf de grote verdrukking na de beëindiging van de wereldwijze evangelisatie.

Ten vijfde de bediening van Henoch en Elia. Maleachi profeteerde dat Elia zal terugkeren voor de komst van de Messias.

M.a.w. De toekomstige volgorde van de eschatologische gebeurtenissen ziet er als volgt uit;

  1. wereldwijde evangelisatie en de opname van de gemeente;
  2. de openbaring van de antichrist en de grote verdrukking;
  3. de terugkeer van Christus en de slag bij Armageddon;
  4. de vestiging van het Messiaanse koninkrijk.

Tenslotte de hoofdstukken 4 tot 19 van het boek Openbaring geven niet alleen een beeld van de grote verdrukking op aarde maar bevatten ook een aantal wonderlijke visioenen van gebeurtenissen die tijdens het schikbewind van de antichrist op aarde in de hemel plaatsvinden. Lees de hoofdstukken 4 tot 19. Ook tijdens deze zaken heeft God de controle over datgene wat gebeurt op aarde.

Het verzegelen van de 144.000 Joden vanuit de stammen van Israël (7: 2-8), de bediening van Henoch en Elia in Jeruzalem (11: 1-12) en de verkondiging van het evangelie door een engel aan hen die op aarde wonen (14: 6) tonen aan dat God vanuit de hemel sterkt betrokken blijft.

De inleiding van de rare en afschrikwekkende apocalyptische visioenen zoals van de vier paarden, demonische sprinkhanen, de paarden met hoofden die op leeuwenkoppen lijken, de grote draak, etc. vormen stuk voor stuk een deel van de centrale boodschap over de tijd van de grote verdrukkingen namelijk dat Satan en de antichrist de bewoners van de aarde zullen kwellen. Mensen die in deze tijd van verdrukking Jezus als hun Verlosser aanvaarden worden vervolgd en vanwege hun geloof onthoofd. Maar laten wij als Zijn gemeente kaar zijn voor het geluid van de bazuin om door onze Heer te worden opgenomen en de ellende van de verschrikkingen te ontvluchten.