Vergeving

Wat zegt Gods Woord in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Als wij de Bijbel bestuderen kunnen wij daarin 4 soorten van vergeving onderscheiden Voor het gemak geven wij de 4 soorten maar even een naam. Er is eeuwige vergeving; Er is indirecte vergeving; Er is vergeving t.b.v. herstel van de gemeenschap; en er is bestuurlijke vergeving.

Eeuwige vergeving

De vergeving die wij ontvangen tijdens onze behoudenis noemen wij eeuwige vergeving. Dat is de vergeving waar de Here Jezus over sprak toen Hij zei ……. dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem Luc.24:47. Hier verwijst ook Rom.4:7 naar Zalig wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Wij noemen deze vorm van vergeving eeuwige vergeving omdat God al onze zonden vergeeft en Hij dat voor eeuwig doet. Dat is de vergeving die wij ontvangen bij onze wedergeboorte. Psalm 103-12. Zover het oosten van het westen is zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Indirecte vergeving

Soms maakt God zijn vergeving bekend door de gemeente. Kent u dat. God heeft u uw zonden vergeven. Deze vorm van vergeving noemen wij indirecte vergeving. Joh.20:22-23. En na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zeide tot hen Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt die zijn kwijtgescholden, wie gij ze toerekent die zijn ze toegerekend. Hier geeft de Here Jezus Zijn Heilige Geest aan de gemeente opdat zij Hem kan vertegenwoordigen op aarde en Zijn instrument kan zijn om de mensen de zonden te vergeven. Wat zei Jezus hier. De vergeving hier is gebaseerd op de adem van de Here Jezus op de gemeente waarna Hij zei Ontvang de Heilige Geest en het resultaat daarvan is dat de gemeente dus mag verklaren wiens zonden zijn toegerekend en wiens zonden zijn vergeven. Bedenk echter wel dat de gemeente dit gezag alleen heeft omdat zij zelf onder het gezag van de Heilige Geest staat. Op deze wijze vergeeft God door de gemeente. In de praktische zin vindt dit bijv. plaats als een zondaar tot bekering komt in de gemeente, hij erkent dat hij een zondaar is en vraagt zich af hoe het verder moet. Hij heeft nog geen kennis van Gods genade en vergeving. Als er dan op dat moment iemand van de gemeente aanwezig is die de gemeente kan vertegenwoordigen dan kan hij hem zeggen dat God hem zijn zonden heeft vergeven. Vandaag mag u de Here gaan danken want Hij heeft u aangenomen en uw zonden zijn u vergeven.

Gemeenschapsvergeving

Wat is dat. Samen lezen 1 Joh.1:7-9 en 1 Joh.2:1-2. Deze vergeving is niet de vergeving die wij ontvangen bij onze redding noch de vergeving van de gemeente. Neen dit is de vergeving die wij ontvangen als wij nadat wij tot bekering zijn gekomen weer zondigen. Ook al hebben wij eeuwige vergeving ontvangen wij kunnen zwak worden en opnieuw zondigen waardoor ons contact met God wordt verbroken en dus hebben wij opnieuw vergeving nodig om dat contact te herstellen, de gemeenschap met God te herstellen. Bijv. een dochter heeft een goede relatie met haar moeder maar als haar moeder op een dag weg is, steelt ze enkele koekjes uit de kast, zij heeft dus gezondigd, daarna. Is het contact verstoord maar zij is nog steeds de dochter van haar moeder. Gods kinderen zullen hun positie als kind van God niet kwijtraken door de zonde maar zij zullen wel het contact met God verliezen. Daarom heeft God gezorgd voor een vorm van vergeving die je gemeenschapsvergeving kunt noemen. Waarom noemen wij dat zo omdat door tot God te komen en je zonde te belijden het contact met God weer wordt hersteld. Dit soort vergeving heeft niets te maken met eeuwige vergeving maar houdt verband met onze gemeenschap met God. Daarom de naam gemeenschapsvergeving.

Bestuurlijke vergeving

Over dit soort vergeving lezen wij in: Math.6:14-15, 18 en 21-35 Math.9:2, 5-6 Jac.5:15 Wat is Gods bestuurlijke vergeving. In het verhaal van het meisje is de gemeenschap hersteld door de belijdenis van de zonde en de daarop volgende vergeving maar nu de gevolgen die de moeder in haar houding aanneemt, zij gaat dingen op slot doen zoals bijv. de kasjes en wellicht andere dingen om te voorkomen dat het weer voorkomt, de moeder heeft wel vergeven en gemeenschap is hersteld maar als de moeder volgende keer weggaat doet ze dingen op slot. Haar werkwijze is veranderd, gemeenschap is een ding maar bestuur is iets anders. Wat is bestuur, bestuur is een weg. Gods bestuur is Gods weg. M.a.w. de handelwijze van de moeder is veranderd zij doet dingen op slot. De gemeenschap herstellen is niet zo moeilijk maar het herstel van een wijze van bestuur is wel moeilijk. De moeder is bang dat de dochter het opnieuw zal proberen en dus kan zij haar dochter niet de volle vrijheid geven, m.a.w. zij moet de teugels wat aanhalen. Haar weg (bestuur) is veranderd. God gaat met ons op dezelfde wijze om. Gemeenschap met God is hersteld echter God kan besluiten om in het vervolg anders met ons om te gaan. Het kan gebeuren dat Gods tuchtigende hand direct over ons komt; het is mogelijk dat God ons niet meer zoveel vrijheden geeft als Hij vroeger gaf. Het kan ook zijn dat er een dag komt waarop God zijn tuchtmaatregelen weer opheft en dat noemen wij bestuurlijke vergeving. In het geval van de moeder betekent dit er een dag komt dat zij vindt dat haar dochter weer te vertrouwen is en de deuren dus niet meer op slot gaan. Dit is bestuurlijke vergeving. Zo is het ook met onze Vader. De gemeenschap is hersteld maar Hij zal anders met u omgaan. Het is voor ons van groot belang te weten dat de tuchtigende hand van God niet zo snel over ons komt maar wanneer hij eenmaal over ons is gekomen dan wordt hij niet zo gemakkelijk van ons weggenomen zeker niet als de tucht zich heeft uitgebreid in omvang en tijdsduur. Wat is bestuurlijke vergeving, het is een uitdrukking van Gods zorg voor ons. Gods omgang met ons en Gods tuchtigen van ons. Gods zegen.