Hebreeën 4:1 t/m 3: “Laat niemand van jullie de indruk wekken achter te blijven” zegt vers 1. Het achterblijven heeft natuurlijk te maken met het historische verhaal n.l. de uittocht uit Egypte en Gods plan om het beloofde land binnen te gaan. Als je het verhaal leest dan hebben ze het nog niet zo slecht in de woestijn, niets versleet, ze hadden voldoende eten en drinken, werden beschermd etc. Maar rust hadden ze niet want het was Gods bedoeling dat ze in Zijn rust zouden ingaan en de dingen in de woestijn hadden daar niets mee te maken. Het heeft namelijk alles te maken met het koninkrijk van God en onze positie daarin, daar mogen/moeten wij groeien en uitbreiden en steeds meer land en gebieden innemen om God daar te laten heersen.

Laten wij hierin niet achterblijven. Wat gebeurde er feitelijk, Een gedeelte van Israël ging niet over de Jordaan waar het eigenlijke erfdeel lag namelijk het beloofde land. Zij waren niet in het geloof verbonden met elkaar. Kijken wij ook naar de verspieders. We hoeven daar niet lang bij stil te staan. Het was fout, ze lieten zich in hun handelen door wereldse en zelfzuchtige overwegingen leiden door hetgeen voor ogen was, door vleselijke motieven. Ze zagen dat het land goed was en kozen daarvoor zonder God te raadplegen. Als hun oog op God gericht was geweest zou de vraag niet eens bij hen zijn opgekomen. Maar zodra wij als mensen niet eenvoudig, niet oprecht zijn komen er omstandigheden in ons leven die leiden tot allerlei vragen met alle gevolgen van dien. Dat Ruben en Gad zich hierdoor niet lieten leiden blijkt uit het hele verhaal. Het waren mannen van halfslachtigheid, mannen van gemengde beginselen, die zochten naar eigen voordeel en niet de dingen van God zochten Kijk het verhaal verder, het bouwen van een altaar, het misverstand etc. Het is waar alles werd uiteindelijk opgelost maar alles was niet nodig geweest als zij geluisterd hadden naar Gods stem. Wat heeft dit verhaal met ons te maken en wat leert het ons. Wel het is een ernstige waarschuwing, zie toe dat je je eigenlijke positie en het deel dat je verworven hebt niet prijsgeeft, Stel je niet tevreden met de dingen die in deze wereld thuis horen, (de woestijn, de uiterlijkheden), realiseer je ware positie in Christus Een onbeslist christen of iemand die het maar half is verkeert meer in onzekerheid dan iemand die openlijk in de wereld leeft of die ongelovig is. Het gebrek aan werkelijkheid bij belijders berokkent de zaak van God meer nadeel dan zedelijke verdorvenheid van welke aard ook. Christenbelijders die maar op de grens blijven staan, mensen met een halfslachtige houding benadelen op een uiterst gevaarlijke manier de zaak des Heren en werken de vijand in de hand. Wij dienen oprecht te zijn en daadwerkelijk te geloven aan de redding die tot stand is gekomen door de genade. Wij hebben daartoe niet bij gedragen en kunnen daar ook niets aan bijdragen.

Genade verdienen zijn de influisteringen van de tegenstander en zijn bedoeld ons te neer te drukken. Halfslachtigheid wordt door God verafschuwd weet u hoe ik dat weet. Waart gij maar heet of koud nu gij lauw zijn spuug ik u uit. Erger kan het niet staan wij daar even bij stil. Wat leren wij daar nog meer uit. Een keuze maken om in Gods rust te gaan is een maar daar waar gebieden zijn die nog niet door God zijn aangeraakt of waar wij zelf nog strijden en proberen de overwinning te halen is geen rust, bijv. Mensenvrees (angst voor mensen spant een strik), geen discipline in ons geloofsleven, verkeerde gewoontes, iemand anders willen zijn dat God je gemaakt heeft. Laat Jezus je in de rust brengen jijzelf kan dat niet. Wat nog meer. Wij moeten allemaal onze eigen keuzes maken op welk niveau wij willen leven. Een grote groep koos ervoor om helemaal niet in te gaan in het beloofde land. Ze bleven op de grens leven met alle goede bedoelingen. Wij moeten kiezen om wel in te gaan Wat nog meer voordat je het nieuwe begin moet maken moet alles zijn opgeruimd door het geloof moeten wij onszelf hebben afgelegd, wij moeten kiezen voor Golgotha m.a.w. met Christus zijn wij gestorven en met Hem zijn wij weer opgestaan. En tenslotte alle geestelijke rijkdommen in het beloofde land moeten worden uitgebreid, wij moeten ze niet voor onszelf houden 1 Kronieken 4:10b Wil toch mijn gebied vergroten. Het gebed van Jabes Laten wij niet achterblijven omdat wij zien op de wereldse dingen maar laten wij ingaan in de rust van God en vanuit die rust ons gebied in Hem vergroten. Daarom zijn wij hier en laten wij ons beijveren dat zoveel mogelijk in ons leven te doen.

Gods zegen.